1. Aftalegrundlaget
 1. Nærværende generelle betingelser gælder for enhver hos ADVISIO rekvireret opgave, medmindre der ved skriftlig aftale mellem parterne udtrykkeligt er sket afvigelse på specificerede punkter.


2. Opgavebeskrivelse
 1. Opgaven formuleres af rekvirenten sammen med ADVISIO. Rekvirenten afgiver i forbindelse hermed alle relevante oplysninger, som er nødvendige for opgavens løsning.
 2. ADVISIO er kun pligtig at gennemføre opgaven i det omfang, det kan lade sig gøre under bedst mulig anvendelse af den viden, ADVISIO råder over. Fortolkninger af standarder baseres på almindelig fortolkningspraksis på rådgivningstidspunktet. Såfremt den almindelig fortolkningspraksis senere måtte ændres, kan ADVISIO ikke ansvarliggøres bagudrettet for valg baseret på almindelig fortolkningspraksis på rådgivningstidspunktet.
 3. Konstaterer ADVISIO under arbejdets forløb forhold, som umuliggør opgavens gennemførelse, eller – som i væsentlig grad vil ændre det forventede resultat, orienterer ADVISIO rekvirenten, således at denne kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jfr. Pkt. 5.


3. Tidsplan
 1. Tidsrammen indenfor hvilken ADVISIO skal udføre opgaven fastsættes på grundlag af et skøn. Viser det sig, at en tidsplan eller frist vil blive væsentligt forrykket eller overskredet, orienterer ADVISIO rekvirenten, således at denne kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jfr. Pkt. 5. 


4. Betalingsbetingelser
 1. Er den rekvirerede opgave en standardydelse, for hvilken ADVISIO tager en fast pris, skal rekvirenten uden yderligere forsinkelse betale ADVISIO til enhver tid gældende faste pris.
 2. Andre rekvirerede opgaver udføres, når der ikke er truffet aftale om fast pris, som regningsarbejde efter de til enhver tid gældende takster oplyst forud for arbejdet. Herudover betaler rekvirenten ADVISIO udgifter til materialer, udstyr m.v. indkøbt eller fremstillet til brug for opgavens løsning, i det omfang det er aftalt med rekvirenten.
 3. Har ADVISIO meddelt rekvirenten en skønnet pris (overslag) for opgavens løsning, orienterer ADVISIO rekvirenten, hvis det viser sig, at den skønnede pris vil blive overskredet, således at rekvirenten kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jfr. pkt. 5.
 4. Betalingsbetingelser fremgår af faktura. 
 5. Alle priser indeksreguleres årligt (Januar) med 3%.
 6. Ved forsinket betaling opkræves renter på 2% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned.

5. Rekvirentens ændrings- og afbestillingsret
 1. Rekvirenten kan til enhver tid beordre opgaven standset, udskudt eller ændret. Ønsker rekvirenten at standse, udskyde eller ændre samarbejdet, skal dette dog ske indenfor den i aftalen anførte opsigelsesfrist.
 2. Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere ADVISIO det dokumenterede driftstab, som følge af afbestilt eller udskudt arbejde, som ADVISIO uanset afbestillingen eller udskydelsen må afholde, herunder udgifter til eventuelt projektpersonale eller i øvrigt overflødiggjort arbejdskraft, afregnet efter de til enhver tid gældende takster for regningsarbejde, og udgifter vedrørende særligt udstyr eller lokaler. Aflysning af projektdage iht. evt. projektplan skal ske med 5 dages varsel, da ADVISIO alternativt ser sig nødsaget til at fakturere planlagte timer dog max. 4 tm. 
 3. Standses eller udskydes arbejdet under et rådgivningsforløb, forbliver ADVISIO uden ethvert ansvar for manglende korrigering af eventuelle mangler eller fejl ved allerede udført arbejde, ligesom 
 4. ADVISIO navn ikke må benyttes i forbindelse med anvendelse af sådant arbejde.


6. Visse forhold under arbejdets gang
 1. Rekvirenten skal på anmodning orienteres om arbejdets forløb.
 2. Hvis intet andet er aftalt bestemmer ADVISIO, hvilke konsulenter der udfører arbejdet for rekvirenten. ADVISIO er på hvilket som helst tidspunkt berettiget til at udskifte eksisterende konsulenter med andre konsulenter med tilsvarende kompetencer.
 3. Rekvirenten skal under opgavens udførelse besvare spørgsmål af relevans for opgavens løsning.
 4. ADVISIO er berettiget til at inddrage udenforstående ekspertise og anvende fremmed udstyr ved opgavens løsning. Ved sådan hvervdelegering skal ADVISIO pålægge hvervtager samme diskretionspligt, som gælder for ADVISIO efter nærværende almindelige betingelser.
 5. Indgår i en opgave, vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, er ADVISIO uanset diskretionspligt berettiget til at indhente oplysninger fra tredjepart og konferere oplysninger vedrørende tredjepart med denne.
 6. Materialer, udstyr m.v. indkøbt eller fremstillet af ADVISIO til brug af opgavens løsning forbliver ADVISIO ejendom, uanset om det betales af rekvirenten eller ej, medmindre andet er aftalt.


7. Udnyttelse, offentliggørelse og hemmeligholdelse
 1. ADVISIO er berettiget til under og efter opgavens løsning at påtage sig tilsvarende opgaver for andre rekvirenter.
 2. Hvor der i forbindelse med opgavers løsning sker en opfindelse, hvis idégrundlag ikke findes i rekvirentens oplæg, tilhører denne ADVISIO dog således at rekvirenten uden ekstra vederlag kan udnytte opfindelsen i en sådan egenproduktion, som ligger inden for rammerne af den rekvirerede opgave.
 3. ADVISIO kan frit benytte, lade andre benytte og udbrede kendskab til generel viden, praktisk erfaring og generelle resultater, som er indvundet ved arbejdet med en rekvireret opgave.
 4. ADVISIO må ikke offentliggøre eller på anden måde sætte andre i stand til at benytte information vedrørende rekvirentens særlige forhold, som er meddelt ADVISIO af rekvirenten i forbindelse med opgaven med udtrykkelig angivelse af hemmeligholdelsespligt for ADVISIO; sådan hemmeligholdelsespligt omfatter dog ikke forhold, som er almen viden, eller som i forvejen er ADVISIO bekendt.
 5. Udleverede kvalitetsparadigmer er ADVISIO Ejendom og må ikke formidles eller videresælges til andre eller anvendes i datter-/søsterselskaber uden skriftlig aftale med ADVISIO.


8. Begrænsning af ADVISIO ansvar
 1. ADVISIO er kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at ADVISIO har begået forsømmelser, og i øvrigt kun med de begrænsninger der følger af pkt. 8.2-8.8.
 2. ADVISIO arbejde, rapporter, udtalelser og vejledninger er foregået og afgivet på grundlag af den viden og teknik, ADVISIO råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. ADVISIO er uden ethvert ansvar, hvis en senere teknisk udvikling måtte vise, at ADVISIO viden og teknik var mangelfuld eller urigtig.
 3. ADVISIO er, uanset at det dokumenteres, at der foreligger fejl eller forsømmelser fra ADVISIO side, uden ethvert ansvar for udtalelser, om hvilke der er anført, at de hviler på en skønsmæssig vurdering.
 4. ADVISIO er uanset fejl og forsømmelser uden ansvar for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
 5. ADVISIO ansvar ifølge aftalen er altid beløbsmaksimeret til det laveste af enten det vederlag, som ADVISIO har oppebåret fra rekvirenten i henhold til aftalen eller kr. 100.000 dkr.
 6. ADVISIO ansvar ophører 1 år efter slutrapportens datering. ADVISIO erstatningsansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt, så snart rekvirenten er eller burde være opmærksom på fejl eller mangler ved ADVISIO arbejde.
 7. Såfremt ADVISIO drages til ansvar for tredjemand for et forhold, for hvilket ansvaret er begrænset over for rekvirenten i henhold til pkt. 8.1-8.6, skal rekvirenten skadesløsholde ADVISIO for ansvar herudover.
 8. ADVISIO kan ikke drages til ansvar hvis en opgave forsinkes, kun delvist leveres eller bortfalder som følge af force majeure. Der er tale om force majeure hvis ADVISIO helt eller delvist ikke kan levere en aftalt ydelse som følge af krig, terror, civile uroligheder, naturkatastrofe, strejke, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, strømudfald, brand, EDB-virus, pandemi el.lign. Der er ligeledes tale om force majeure, hvis opgaven forsinkes eller hverken helt eller delvist kan leveres som følge af, at en underleverandør udsættes for force majeure.
 9. ADVISIO er ikke ansvarlig for forsinkelse af arbejdet, hvis der opstår sygdom hos konsulenten. ADVISIO forpligter sig til, så vidt det er muligt at stille en kvalificeret erstatning til rådighed, hvis der er tale om længerevarende sygdom.


9. Risiko for rekvirentens emner
 1. Risikoen for rekvirentens emner, mens de befinder sig hos ADVISIO, hos ADVISIO underleverandører eller under transport mellem rekvirenten, ADVISIO og ADVISIO underleverandøren, påhviler rekvirenten.


10. Tvister
 1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres efter dansk lov og dansk retsinstans.
 2. Aftalt værneting er Retten i Herning.